הקוד האתי

היועץ העסקי, חבר לשכת היועצים העסקיים בישראל, מתחייב לנהל עבודתו ולהתנהל, באופן אתי,

וזאת עפ"י הכללים המופיעים במסמך זה.

הערכים אשר ינחו את היועץ העסקי בעבודתו יהיו מבוססים על - 
כללית:

ב.1.  שמירה על חוקי מדינת ישראל.
ב.2.  ייעוץ מקצועי המבוסס במלואו על שמירת

       החוק.
ב.3.  שמירה על כבוד האדם וחירותו.
ב.4.  שמירה על כבוד המקצוע.
ב.5.  הקפדה על שמירת חוקי הקניין הרוחני.

בין יועץ לקוח/נועץ:


 ב.5.  מיטב מקצועיותו.
 ב.6.  יושר אישי ויושרה מקצועית.
 ב.7.  טובת העסק.
 ב.8.  גילוי נאות.
 ב.9.  שמירה על סודיות.
 ב.10. שקיפות ואמון מול הלקוח/הנועץ.
 

בין יועץ לעמיתו היועץ:


ב.11.  יועץ יכבד את עמיתו היועץ/ים וינהג בהגינות מרבית.
ב.12.  יועץ לא יעליב/ישפיל/יגרום נזק ביודעין,וכיו"ב, את עמיתו/יו, לא בפני לקוחו ו-או כל אדם אחר.
ב.13.  יועץ לא ילך רכיל כנגד עמיתו/יו, בכל מקרה או מצב.
ב.14.  יועץ יזהיר את עמיתו/יו, כאשר זה רואה כי נהג לא כשורה, ו-או הסתבר לו כי עמיתו שוגה, וזאת לטובתו של עמיתו, וכל זאת, בדרך נאותה ומכובדת.
ב.15.  יועץ יעודד שת"פ בין היועצים חברי הלשכה, תוך התבססות על ההתמחויות השונות של חברי הלשכה, וזאת תוך הסכמה על תגמול הוגן בין הצדדים.
ב.16.  שמירה על עיקרון הקניין רוחני בכלל, ובין חברי הלשכה בפרט.
ב.17.  במקרים של אי בהירות בסוגיות אתיות, או חשש מיועץ חבר לשכה, הנוהג או עומד לנהוג בדרך לא אתית, וועדת האתיקה של הלשכה תהיה זו אשר              תנחה את חבריה כיצד לנהוג.
 

בין היועץ ללשכה:


ב.18.  יקפיד היועץ למלא ביושר ובהגינות על תקנון הלשכה, כללי האתיקה, החלטות ומוסדות הלשכה.
ב.19.  יעשה היועץ את המרב ע"מ לעזור ולתמוך בלשכה, מטרותיה והחלטותיה.
ב.20. יכבד היועץ את החלטות מוסד הלשכה, הממונה על אכיפת כללי הלשכה השונים.
 
 

2. פרק ב' – כללי האתיקה:


1.    תמצית כללי האתיקה (פרק א'), הם חלק בלתי נפרד ממהותו של מסמך זה.
2.    מקצועיות.
1.2.  היועץ יפעל מתוך כבוד רב למקצוע הנקרא יועץ/ייעוץ עסקי.
2.2. היועץ מתחייב שיש לו לו את הידע והכישורים המתאימים לתת ייעוץ ללקוח בתחום בו רוצה הלקוח לקבל ייעוץ.
3.2. היועץ יבחן את מידת המקצועיות הנדרשת ללקוח וישפוט בצורה כנה את יכולתו לתת מענה לצורך זה. 
4.2. במקום שנפגעת המקצועיות של היועץ מכל סיבה שהיא יפסיק היועץ את עבודתו ויעמיד את הלקוח על הסיבות לכך.
3.   שמירה על כבוד האדם וחירותו.
1.3. עבודת הייעוץ תעשה עפ"י כללי החוק של כבוד האדם וחירותו, הנהוגים בישראל.
2.3. ימנע מכל מהלך שיש בו גילוי אפליה מרקע או סוג כל שהוא.


4.   בין יועץ ללקוח:


1.4.  התחייבות להקפדה על מילוי כל הסעיפים ותת הסעיפים, המופיעים בסעיף 1 במסמך זה.
2.4.  עבודת הייעוץ תעשה בשקיפות מלאה מול הלקוח.
3.4.  תמנע ממהלכים שנועדו להשפיע על הלקוח/הנועץ מבלי שיהיה מודע להם.
4.4.  שמירה על סודיות מוחלטת: המידע המגיע מהלקוח/הנועץ ליועץ בתוקף תפקידו, ישרת אותו רק בעבודתו מול הלקוח ולא ישמש למטרות אחרות.
5.4.  מידע הניתן ליועץ מאת הלקוח/הנועץ, הוא רכושו של הלקוח/הנועץ וכל שימוש שלא למטרת העסק דורש הסכמת הלקוח מראש לשימוש זה.
5.5.  גילוי נאות: חלק בלתי נפרד ממתן הייעוץ המקצועי, בו נדרשת מהיועץ לפרט את כל הידע והמידע הרלוונטי לטובת הלקוח/הנועץ.
6.5.  היועץ יעמיד את מיטב הידע והניסיון שלו לטובת הלקוח/הנועץ.
7.5.  הייעוץ העסקי יעוגן בהתקשרות המבוססת על חוזים כתובים הסכמים בע"פ וציפיות ברורות של הלקוח/הנועץ.
8.5.  היועץ יבהיר את אופי עבודתו, תוצאותיה המצופות, לוחות זמנים לביצועה ומגבלותיה למזמיני העבודה ולמי בארגון שאתו בה היועץ במגע.
9.5.  בכל עניין מקצועי, יגלה היועץ יושר אישי, מניעת ניגוד עניינים ושמירה על ערכי המקצוע.

ניר שפיר 2019 עם-01.jpg
LOGOSET-02.png